ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookСтрахование

список статей данной темы
 Онлайн-перестрахование
 (7395 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Июля 2016 г.
Предлагается авторское определение онлайн-перестрахования, дана его классификация. Представлена история его создания, уточнены этапы развития онлайн-перестрахования, а также определены место и роль в отечественной и международной инфраструктуре институтов управления рисками, страхования, перестрахования.
 Конкурентоспособность страховщика
 (11068 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Ноября 2014 г.
В статье рассматриваются один из важнейших показателей на страховом рынке Украины и мира – конкурентоспособность страховщика. В частности исследуются ключевые факторы успеха, которые влияют на конкурентоспособность страховщика, а также инструменты и возможности по управлению ею.
 Маркетингові інновації при залученні, пролонгації договорів та поверненні страхувальників
 (4642 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 01 Мая 2013 г.
Розглядається сучасний стан пролонгації страхових договорів в Україні та Європі. Виділено основні проблеми відтоку клієнтів у страхових компаніях. Наведено шляхи залучення нових клієнтів та пролонгації страхових договорів. Проаналізовано концепції довгострокової співпраці страховика та страхувальника-маркетинг партнерських відносин страхової компанії та пряме страхування.
 Перестрaхувaння як інструмент зaбезпечення фінaнсoвoї стійкoсті стрaхoвoї кoмпaнії
 (2464 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 29 Апреля 2013 г.
У стaтті oбґрунтoвaнo сутність перестрaхувaння як інструменту зaбезпечення фінaнсoвoї стійкoсті стрaхoвoї кoмпaнії: визнaченo нaйбільш зaгaльні тенденції діяльнoсті з перестрaхувaння рoзвитку ринку перестрaхувaння в Укрaїні тa зaпрoпoнoвaнo шляхи стaнoвлення ефективнoї системи перестрaхувaння.
 Рoль iнфoрмацiйних систем i технoлoгiй у забезпеченнi iннoвацiйнo-аксioлoгiчнoгo рoзвитку перестрахoвика.
 (2520 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 29 Апреля 2013 г.
Екстенсивний шлях розвитку не є прийнятним для будь-якoї кoмпанiї, адже зi збiльшенням oбсягiв перестрахування “прoблеми рoсту” неминуче ствoрять дiйснo неперебoрнi перешкoди для бiзнесу. Найнадiйнiша iнвестицiя — в рoзвитoк фiрми, щo займається oбрoбкoю iнфoрмацiї та прийняттям управлiнських рiшень: система, в якiй всi данi зберiгаються в прoстiй на прoдуманiй структурi, база даних реалiзoвана на сучасних технoлoгiях в архiтектурi клiєнт-сервер, а метoди рoбoти з даними стандартизoванi та всi прoцеси задoкументoванi.
 Роль вітчизняних та міжнародних перестрахових брокерів у розробці нових та вдосконаленні існуючих, та підвищенні цінності перестрахових послуг
 (3720 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 29 Апреля 2013 г.
В реаліях сучасності та швидкого розвитку економіки, фінансової сфери та ринку страхових послуг, важливість існування перестрахових послуг є об’єктивно необхідною умовою, а разом з тим і діяльність перестрахових брокерів.
 Бенчмаркінг конкурентоспроможності превентивної та інвестиційної діяльності страховика.
 (4264 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 22 Апреля 2013 г.
Бенчмаркінг — це процес пошуку більш економічно ефективнішого схожого підприємства з метою порівняння з власним компанією та переймання його більш ефективних методів роботи. Фактично це безперервний систематичний пошук, вдосконалення і впровадження найкращих прийомів, що призводять організацію до більш ефективного функціонування.
 Вплив інновацій та процесу створення цінності перестрахових послуг на рейтинг перестраховика та його подальший розвиток.
 (3712 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 18 Апреля 2013 г.
На даний час на ринку вітчизняних страхових компаній постає проблема їх виживання та забезпечення безперервного перспективного розвитку. Особлива увага приділяється покращенню фінансового потенціалу страховиків та підвищенню їх фінансової стійкості.
 Особливості управління інноваціями та процесами створення цінності медичної страхової послуги
 (3100 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 17 Апреля 2013 г.
Екоуправління – це управління підприємством з метою створення соціальної цінності його послуг та формування корпоративного іміджу, шляхом соціальних інвестицій. Так чи інакше великі підприємства під час свого розвитку стикаються з проблемою формування лояльності клієнтів та іміджу компанії саме за допомогою такого інструменту як екоуправління. Особливість даного виду діяльності полягає в тому, що він набирає особливого забарвлення у світлі галузі медичного страхування.
 Порівняння маркетингової інноваційної політики в сфері перестрахування кептивного і класичного вітчизняного страховика.
 (4589 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 17 Апреля 2013 г.
Сучасний ринок перестрахування в Україні потребує значного вдосконалення, оскільки велике значення має мінімізація ризиків фінансового краху страхової компанії. Для цього потрібно розуміти особливості та різні підходи до перестрахування кептивних та класичних страхових компаній.
 Управление инновациями и процессами создания ценности страховых, перестраховочных услуг.
 (6385 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 13 Февраля 2013 г.
Инновации в современном мире стали поистине одним из наиболее влиятельных идолов, как в экономике, так и мире в целом. Они могут нести как пользу, научно-технический прогресс, ускорение развития, повышение конкурентоспособности, так и носить деструктивный разрушающий характер, приводите к утрате лидерских позиций на рынке или даже к банкротству.
 Личная славянская рискософия, рискоуправленческое сознание, духовное страхование.
 (3339 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 23 Января 2013 г.
Личная рискософия как наука о причинах, предпосылках, характере, природе, поведении, последствии, и наконец, классификации наших рисков (ошибок, прегрешений) духовного и материального мира призванная, в основном на православной, христианской социо-культурной основе дать инструменты и технологии эффективного управления ними в настоящем и будущем, является актуальным направлением межпредметных исследований.

 Корпоративна соціальна відповідальність як елемент стратегії підприємства: можливості та ризики
 (16817 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 18 Декабря 2012 г.
Постановка проблеми: В умовах розвитку ринкової економіки все більшої актуальності набувають питання участі підприємницьких структур у житті суспільства, правильної та ефективної експлуатації всіх наявних ресурсів, у тому числі й трудових, а також аналіз рівня віддачі, вигоди, від ініціатив соціально-економічного характеру.
 Фінансово-ризиковий контролінг як інструмент корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу
 (4788 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 18 Декабря 2012 г.
Стаття розповідає про важливість контролінгу в діяльності страхової компанії а також взаємозв’язок контролінгу з соціальною відповідальністю провадження діяльності.
 История, идеология, философия, методология и перспективы развития управления социальной ответственностью страхового бизнеса.
 (3770 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 26 Сентября 2012 г.
Как часто мы движимы неконтролируемыми нашими страстями (пороками, семью смертными грехами) алчностью, похотью, чревоугодием, завистью, гордыней, гневом, уныние и др. занимаясь бизнесом, экономикой. финансами и в частности страхованием, перестрахованием попадаем в ловушку безответственности, несправедливости, с неизбежным следствием неэффективности, разбалансировки, кризиса и упадка.
 Андеррайтинг как ключевой бизнес-процесс в страховании, перестраховании, инвестировании.
 (7985 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 13 Мая 2012 г.
Современная экономика с обусловившим ее научно-техническим прогрессом обросла многими информационными и рискоуправленческими вызовами. Особенное их обострение наблюдается в мире, начиная с 2008 года мирового финансового кризиса. Многие ученые, аналитики в поисках антикризисных методов управления рисками, вызовами, угрозами, опасностями все чаще обращают внимание на такой инструмент как андеррайтинг.
 Совершенствование управления качеством страховщиков и перестраховщиков.
 (3015 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 10 Мая 2012 г.
Совершенствование, как постановка теоретических и практических вопросов управления качеством отечественных страховщиков, перестраховщиков лежат в трех плоскостях, обусловленных тремя типами компаний в зависимости от коридоров процентных норм собственного удержания:
 Управління якістю в Кельнскому (Gen Re), Мюнхенському і Швейцарському перестраховому товаристві.
 (4003 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 08 Апреля 2012 г.
Управління якістю на страховому ринку є одне з важливих і багатомірних питань, міжнародний досвід якого, доречно вивчати у найбільших перестрахувальних товариствах світу.
 Державне та соціальне регулювання стандартів якості перестрахових послуг
 (6769 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Апреля 2012 г.
Перестрахування в сучасних умовах виконує дві важливі функції: дозволяє впроваджувати єдині правила роботи для уникнення кумуляції та управління ризиками і є серйозним фінансовим та інвестиційним інструментом для держави. Перестрахування має специфічні особливості неординарної сфери страхової діяльності, давню історію та напрацьований досвід.
 Європейський досвід управління якістю лайфових страховиків на прикладі Щвейцарії
 (5870 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Апреля 2012 г.
Одна із нагальних проблем реформування пенсійної системи обумовлює одну з причин, щодо необхідності розвитку системи страхування життя в Україні.
 Управління якістю у фінансовому перестрахуванні та перспективи його впровадження на вітчизняному страховому ринку
 (4625 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
У даній науковій статті йдеться про окремий вид перестрахової діяльності - фінансове перестрахування. Воно настільки своєрідне, що його також називають альтернативною формою перестрахування. На світовому ринку перестрахування об’єми операцій у фінансовому перестрахованні такі ж самі як об’єми у традиційному перестрахованні. Тому дуже важливо дослідити його становлення, розвиток та функціонування, як на закордонному ринку, так і на вітчизняному.
 Імплементація міжнародного досвіду роботи систем менеджменту якості нон-лайфових страховиків
 (6412 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
У сучасних умовах відкритого ринку, функціонування страхових компаній характеризується підвищенням вимог до управління якістю бізнес-проектів, зміною принципів забезпечення конкурентоспроможності їх послуг . Тому, необхідно визначати нові критерії розвитку та функціонування систем управління якістю, оскільки найвагомішою складовою конкурентоспроможності стає якість послуг ризикових страховиків.
 Фінансово-ризиковий контролінг як інструмент менеджменту якості послуг по страхуванню життя
 (4138 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
Управління, контролінг та покращення якості є для сучасного бізнесу життєво необхідною діяльністю. Якість безпосередньо пов’язана з продуктивністю, конкурентоспроможністю, задоволенням споживачів, зростанням бізнесу та загальним успіхом компанії.
 Реінжинірінг бізнес-процесів компанії по страхуванню життя як стратегічний ресурс у поліпшенні якості страхових послуг
 (6171 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
У сучасному ринковому просторі все більше вимог ставиться не стільки до ціни, скільки до якості страхової послуги. Кількість страховиків щороку збільшується, клієнти стають більш обізнаними у страхуванні, а отже, страхові компанії – ринкові, класичні компанії, які обслуговують ризики клієнтів, змушені щодня шукати нові підходи до організації своєї діяльності. Саме тут важливу роль відіграє реінжиніринг бізнес – процесів страхової компанії.
 Протидія страхового шахрайству в автострахуванні як складовий елемент управління якістю страховика.
 (5305 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
Страхове шахрайство – давно актуальна для усіх країн світу проблема, яка все більшою мірою стосується і України. Сьогодні діє все більше шахраїв у сфері страхування. Дослідження проблеми боротьби страховиків від випадків шахрайства сприятиме подоланню даної проблеми та ефективнішому подальшому розвитку ринку страхування. Отже, обрана проблематика є актуальною для сьогодення вітчизняної теорії і практики захисту страхових компаній від дій шахраїв.


Страница << | 1 | 2 | 3 | >>менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов