ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от Facebook
• Риски - оценка рисков 
 17. Июль 11:21 от Alex9994

Финансы & Страхование

список статей данного раздела

 Онлайн-перестрахование
 (6933 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Июля 2016 г.
Предлагается авторское определение онлайн-перестрахования, дана его классификация. Представлена история его создания, уточнены этапы развития онлайн-перестрахования, а также определены место и роль в отечественной и международной инфраструктуре институтов управления рисками, страхования, перестрахования.
 Конкурентоспособность страховщика
 (10411 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Ноября 2014 г.
В статье рассматриваются один из важнейших показателей на страховом рынке Украины и мира – конкурентоспособность страховщика. В частности исследуются ключевые факторы успеха, которые влияют на конкурентоспособность страховщика, а также инструменты и возможности по управлению ею.
 Финансовый анализ самого себя.
 (3213 Просмотров) комментарии...
Добавил: garin on, 15 Июля 2013 г.
Или о чем иногда забывают нам рассказать наши финансовые консультанты. Анализ нашего финансового состояния  мы можем проводить тремя способами. Первым способом - мы проводим  его сами, сами составляем финансовый план,  выполняем его,  сопоставляем факт с планом,  корректируем его при необходимости. Вторым способом  -   мы советуемся с близкими, друзьями, с их опытом обеспечения будущего. Третьим способом - мы привлекаем независимого финансового консультанта, который как «финансовый доктор», диагностирует нас, выявляет симптомы и причины наших финансовых недугов и прописывает  нам пройти курс   «финансового оздоровления».
 Маркетингові інновації при залученні, пролонгації договорів та поверненні страхувальників
 (4203 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 01 Мая 2013 г.
Розглядається сучасний стан пролонгації страхових договорів в Україні та Європі. Виділено основні проблеми відтоку клієнтів у страхових компаніях. Наведено шляхи залучення нових клієнтів та пролонгації страхових договорів. Проаналізовано концепції довгострокової співпраці страховика та страхувальника-маркетинг партнерських відносин страхової компанії та пряме страхування.
 Перестрaхувaння як інструмент зaбезпечення фінaнсoвoї стійкoсті стрaхoвoї кoмпaнії
 (2308 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 29 Апреля 2013 г.
У стaтті oбґрунтoвaнo сутність перестрaхувaння як інструменту зaбезпечення фінaнсoвoї стійкoсті стрaхoвoї кoмпaнії: визнaченo нaйбільш зaгaльні тенденції діяльнoсті з перестрaхувaння рoзвитку ринку перестрaхувaння в Укрaїні тa зaпрoпoнoвaнo шляхи стaнoвлення ефективнoї системи перестрaхувaння.
 Рoль iнфoрмацiйних систем i технoлoгiй у забезпеченнi iннoвацiйнo-аксioлoгiчнoгo рoзвитку перестрахoвика.
 (2319 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 29 Апреля 2013 г.
Екстенсивний шлях розвитку не є прийнятним для будь-якoї кoмпанiї, адже зi збiльшенням oбсягiв перестрахування “прoблеми рoсту” неминуче ствoрять дiйснo неперебoрнi перешкoди для бiзнесу. Найнадiйнiша iнвестицiя — в рoзвитoк фiрми, щo займається oбрoбкoю iнфoрмацiї та прийняттям управлiнських рiшень: система, в якiй всi данi зберiгаються в прoстiй на прoдуманiй структурi, база даних реалiзoвана на сучасних технoлoгiях в архiтектурi клiєнт-сервер, а метoди рoбoти з даними стандартизoванi та всi прoцеси задoкументoванi.
 Роль вітчизняних та міжнародних перестрахових брокерів у розробці нових та вдосконаленні існуючих, та підвищенні цінності перестрахових послуг
 (3396 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 29 Апреля 2013 г.
В реаліях сучасності та швидкого розвитку економіки, фінансової сфери та ринку страхових послуг, важливість існування перестрахових послуг є об’єктивно необхідною умовою, а разом з тим і діяльність перестрахових брокерів.
 Бенчмаркінг конкурентоспроможності превентивної та інвестиційної діяльності страховика.
 (3981 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 22 Апреля 2013 г.
Бенчмаркінг — це процес пошуку більш економічно ефективнішого схожого підприємства з метою порівняння з власним компанією та переймання його більш ефективних методів роботи. Фактично це безперервний систематичний пошук, вдосконалення і впровадження найкращих прийомів, що призводять організацію до більш ефективного функціонування.
 Вплив інновацій та процесу створення цінності перестрахових послуг на рейтинг перестраховика та його подальший розвиток.
 (3502 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 18 Апреля 2013 г.
На даний час на ринку вітчизняних страхових компаній постає проблема їх виживання та забезпечення безперервного перспективного розвитку. Особлива увага приділяється покращенню фінансового потенціалу страховиків та підвищенню їх фінансової стійкості.
 Особливості управління інноваціями та процесами створення цінності медичної страхової послуги
 (2914 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 17 Апреля 2013 г.
Екоуправління – це управління підприємством з метою створення соціальної цінності його послуг та формування корпоративного іміджу, шляхом соціальних інвестицій. Так чи інакше великі підприємства під час свого розвитку стикаються з проблемою формування лояльності клієнтів та іміджу компанії саме за допомогою такого інструменту як екоуправління. Особливість даного виду діяльності полягає в тому, що він набирає особливого забарвлення у світлі галузі медичного страхування.
 Порівняння маркетингової інноваційної політики в сфері перестрахування кептивного і класичного вітчизняного страховика.
 (4273 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 17 Апреля 2013 г.
Сучасний ринок перестрахування в Україні потребує значного вдосконалення, оскільки велике значення має мінімізація ризиків фінансового краху страхової компанії. Для цього потрібно розуміти особливості та різні підходи до перестрахування кептивних та класичних страхових компаній.
 Особливостi фiнансового перестрахування та альтернативного трансферу ризику як iнновацiї для вiтчизняного страхового ринку.
 (4202 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 16 Апреля 2013 г.
Розкрито основнi особливостi договорiв фiнансового перестрахування, видiлено головнi його ознаки та види. Визначено проблеми розвитку фiнансового перестрахування на сучасному етапi становлення ринкової економiки в Українi та свiтi.
 Poль cтpaxoвиx бpoкepiв в упpaвлiннi iннoвaцiями тa пpoцecaми cтвopeннями цiннocтi cтpaxoвиx пocлуг
 (2511 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 16 Апреля 2013 г.
У cтaттi визнaчeнo cутнicть тa знaчeння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi cтpaxoвиx бpoкepiв, тa визнaчeнo їx poль у пpoцeci cтвopeння цiннocтi cтpaxoвиx пocлуг.
 Використання катастрофічних облігацій (Cat Bond)
 (3444 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 16 Апреля 2013 г.
Особливості доцільності використання катастрофічних облігацій (Cat Bond) для покриття катастрофічних ризиків.
 Управление инновациями и процессами создания ценности страховых, перестраховочных услуг.
 (6096 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 13 Февраля 2013 г.
Инновации в современном мире стали поистине одним из наиболее влиятельных идолов, как в экономике, так и мире в целом. Они могут нести как пользу, научно-технический прогресс, ускорение развития, повышение конкурентоспособности, так и носить деструктивный разрушающий характер, приводите к утрате лидерских позиций на рынке или даже к банкротству.
 Личная славянская рискософия, рискоуправленческое сознание, духовное страхование.
 (3163 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 23 Января 2013 г.
Личная рискософия как наука о причинах, предпосылках, характере, природе, поведении, последствии, и наконец, классификации наших рисков (ошибок, прегрешений) духовного и материального мира призванная, в основном на православной, христианской социо-культурной основе дать инструменты и технологии эффективного управления ними в настоящем и будущем, является актуальным направлением межпредметных исследований.

 Корпоративна соціальна відповідальність як елемент стратегії підприємства: можливості та ризики
 (15429 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 18 Декабря 2012 г.
Постановка проблеми: В умовах розвитку ринкової економіки все більшої актуальності набувають питання участі підприємницьких структур у житті суспільства, правильної та ефективної експлуатації всіх наявних ресурсів, у тому числі й трудових, а також аналіз рівня віддачі, вигоди, від ініціатив соціально-економічного характеру.
 Фінансово-ризиковий контролінг як інструмент корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу
 (4580 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 18 Декабря 2012 г.
Стаття розповідає про важливість контролінгу в діяльності страхової компанії а також взаємозв’язок контролінгу з соціальною відповідальністю провадження діяльності.
 История, идеология, философия, методология и перспективы развития управления социальной ответственностью страхового бизнеса.
 (3600 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 26 Сентября 2012 г.
Как часто мы движимы неконтролируемыми нашими страстями (пороками, семью смертными грехами) алчностью, похотью, чревоугодием, завистью, гордыней, гневом, уныние и др. занимаясь бизнесом, экономикой. финансами и в частности страхованием, перестрахованием попадаем в ловушку безответственности, несправедливости, с неизбежным следствием неэффективности, разбалансировки, кризиса и упадка.
 Андеррайтинг как ключевой бизнес-процесс в страховании, перестраховании, инвестировании.
 (7683 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 13 Мая 2012 г.
Современная экономика с обусловившим ее научно-техническим прогрессом обросла многими информационными и рискоуправленческими вызовами. Особенное их обострение наблюдается в мире, начиная с 2008 года мирового финансового кризиса. Многие ученые, аналитики в поисках антикризисных методов управления рисками, вызовами, угрозами, опасностями все чаще обращают внимание на такой инструмент как андеррайтинг.
 Совершенствование управления качеством страховщиков и перестраховщиков.
 (2882 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 10 Мая 2012 г.
Совершенствование, как постановка теоретических и практических вопросов управления качеством отечественных страховщиков, перестраховщиков лежат в трех плоскостях, обусловленных тремя типами компаний в зависимости от коридоров процентных норм собственного удержания:
 Управління якістю в Кельнскому (Gen Re), Мюнхенському і Швейцарському перестраховому товаристві.
 (3786 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 08 Апреля 2012 г.
Управління якістю на страховому ринку є одне з важливих і багатомірних питань, міжнародний досвід якого, доречно вивчати у найбільших перестрахувальних товариствах світу.
 Державне та соціальне регулювання стандартів якості перестрахових послуг
 (6432 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Апреля 2012 г.
Перестрахування в сучасних умовах виконує дві важливі функції: дозволяє впроваджувати єдині правила роботи для уникнення кумуляції та управління ризиками і є серйозним фінансовим та інвестиційним інструментом для держави. Перестрахування має специфічні особливості неординарної сфери страхової діяльності, давню історію та напрацьований досвід.
 Європейський досвід управління якістю лайфових страховиків на прикладі Щвейцарії
 (5464 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 04 Апреля 2012 г.
Одна із нагальних проблем реформування пенсійної системи обумовлює одну з причин, щодо необхідності розвитку системи страхування життя в Україні.
 Управління якістю у фінансовому перестрахуванні та перспективи його впровадження на вітчизняному страховому ринку
 (4424 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
У даній науковій статті йдеться про окремий вид перестрахової діяльності - фінансове перестрахування. Воно настільки своєрідне, що його також називають альтернативною формою перестрахування. На світовому ринку перестрахування об’єми операцій у фінансовому перестрахованні такі ж самі як об’єми у традиційному перестрахованні. Тому дуже важливо дослідити його становлення, розвиток та функціонування, як на закордонному ринку, так і на вітчизняному.


Страница << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов


[реклама на сайте]

Мы разрешаем использовать, цитировать, копировать, транслировать и переводить любые наши материалы в сети Интернет
при условии установки прямой ссылки на этот конкретный материал на сайте KlubOK.net

Для того чтобы опубликовать свой материал (статью, книгу и т.д.),
вам достаточно направить его по адресу klubok@klubok.net
в любом удобном вам формате.
Copyright © 2003-2018 KlubOK.net, Андрей Гарин


Яндекс.Метрика